1. บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ mmshop.app ทางร้าน mmshop ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อจุดประสงค์การสั่งซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่าน และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์

mmshop.app ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของ mmshop.app โดยชอบด้วยกฏหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก mmshop.app หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ mmshop.app ในนามร้าน MMshop จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

3. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

เว็บไซต์ mmshop.app ได้แสดงคำบรรยายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Line id: mmshop.app หรือ [email protected] ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อและบริการใดๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ Mmshop.app/e-commerce มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

4. การสมัครและการเป็นสมาชิก

4.1 เว็บไซต์ mmshop.app นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้

4.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ mmshop.app ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.3 mmshop.app ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใด และอาจถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

5. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำ เสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ mmshop.app นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัทฯ ได้

5.1 การขายและการสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)

  • เมื่อท่านได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญาหาโปรดแจ้งผ่าน Line id: mmshop.app หรือ [email protected] ทันทีก่อนรับสินค้า

5.2 การขายและการสั่งซื้อ (MMshop.app service /คูปอง Voucher)

คูปองบริการทุกใบทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ mmshop.app สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ และร้าน MMshop จะไม่รับผิดชอบต่อคูปอง/ตัวเลข อ้างอิงของคูปองที่พิมพ์ออกจากระบบแล้ว และเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปองหรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจากมีการทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านได้ใช้คูปองภายในกำหนดวัน หมดอายุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงนั้นๆ

6. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

  • การจัดส่งสินค้า จะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม

  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

  • ขอสงวนสิทธิ์ไมจัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น

  • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order หรือไม่มีในคลังสินค้า

  • ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากร้าน Mmshop ยืนยันการส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งทาง Line id: mmshop.app หรือ [email protected]

7. การสิ้นสุด/การเพิกถอนสมาชิกภาพ

7.1 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ mmshop.app หรือร้าน MMshop ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ

7.2 กรณีสมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีความเสีย หายใดๆ เกิดขึ้น สมาชิก/ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งสิ้น

7.3 เว็บไวต์ mmshop.app ทำการเพิกถอน กำจัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ mmshop.app ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว